728x90

 

안녕하세요.

 

아이폰 13 프로 맥스로 기기변경하기 전 19년 10월 28일부터 지금까지

아이폰 11 프로 맥스로 촬영했던 사진들을 선별하여 70장 올려봅니다.

 

지난 사진들을 보니 카메라 보다 아이폰으로 더 많이 담지 못한 아쉬움이 남습니다.

사진은 라이트룸이나 VSCO 앱으로 보정하였으며 사진 아래 간단하게 촬영 장소만 남겼습니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01_ 광주 아시아문화전당

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02_ 광주광역시청

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03_ 광주광역시청

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04_ 광주 디자인진흥원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05_ 광주 디자인진흥원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06_ 광주 홀리데이인호텔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07_ 광주 월드컵경기장

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08_ 광주 아시아문화전당

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09_ 경남 합천 해인사

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10_ 경남 합천 해인사

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11_ 광주광역시청

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12_ 광주 조선대 해오름관

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13_ 전남 담양 카페 인플로우

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14_ 광주 양림동 호랑가시나무언덕 게스트하우스

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15_ 광주 양림동

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16_ 광주 양림동 호랑가시나무언덕 게스트 하우스

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17_ 광주 양림동 사직공원 전망대

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18_ 전남 장성 백양사

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19_ 전남 장성 백양사

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_ 전남 장성 백양사

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21_ 광주 빛고을시민 문화관

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22_ 광주광역시청에서 본 전경

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23_ 광주광역시청에서 본 전경

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24_ 광주광역시청

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25_ 광주 패밀리랜드

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26_ 광주광역시청에서 본 무등산

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27_ 광주광역시청

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28_ 광주광역시의회

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29_ 광주광역시청

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30_ 광주광역시청

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31_ 광주-용산 KTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32_ 경기 성남 판교테크노밸리

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33_ 서울 남산타워

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34_ 서울 중구 세종대로

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35_ 서울 중구 세종대로

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36_ 서울 중구 세종대로

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37_ 서울 용산구 한강대로

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38_ 전남 화순 운주사

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39_ 전남 화순 운주사

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40_ 광주 양림동 펭귄마을

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41_ 광주 양림동 펭귄마을

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42_ 광주광역시청

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43_ 전남 장성 백양사

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44_ 전남 고흥 나로도

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45_ 광주광역시

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46_ 전남 보성 대한다업 보성 제2농장

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47_ 전남 장흥 소등섬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48_ 전남 영광 백수해안도로

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49_ 광주광역시 평화공원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50_ 전남 영광 가마미해수욕장

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51_ 전남 영광 계마항

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52_ 광주 아시아문화전당

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53_ 광주 아시아문화전당

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54_ 광주 아시아문화전당

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55_ 전남 보성 차밭 전망대

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56_ 광주 평화공원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57_ 전남 함평 돌머리해수욕장

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58_ 전남 함평 돌머리해수욕장

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59_ 전남 함평 돌머리해수욕장

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60_ 전남 함평 돌머리해수욕장

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61_ 광주광역시

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62_ 광주광역시

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63_ 광주광역시청에서 본 무등산

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64_ 광주광역시청

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65_ 광주광역시청

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66_ 전남 장성 아트리움

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67_ 전남 장성 아트리움

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68_ 광주 대골저수지

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69_ 광주대골저수지

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70_ 광주 상무교

 

 

 

 

 

 

 


소중한 시간을 내어 사진 감상해주신 모든 분들께 감사의 말씀을 전합니다.

고맙습니다.

 

 

 

 

 

 

counter stats