728x90
반응형

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<광주 금당산 일몰 산행>

개인 일정 때문에 정신없이 보내다 보니 산에 못 갈 뻔했는데
저녁 일몰의 유혹에 오후 6시에 급 금당산 정상으로 향했습니다.

금당산의 환상적인 일몰과 야경을 감상할 수 있었습니다.

아이폰 13 프로 맥스
2022. 09. 18

#광주 #금당산 #광주금당산 #금당산일몰 
#금당산야경 #광주야경 #광주일몰 #광주광역시
#풍암동 #진월동 #일몰 #야경 #야등 
#광주야간산행 #금당산산행 #풍암동 #산행
#아이폰13사진 #아이폰13프로맥스사진
#ShotoniPhone #iPhone13ProMax
 

 

 

반응형
counter stats