728x90
반응형

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<광주 금당산 일몰>

요즘 퇴근 후 산행 맛 들였는지 어제는 좀 쉬고 싶었는데 하늘을 보니 일몰 풍경이 예사롭지 않을 거 같아 금당산에 올랐습니다.

금당산 하산 도중 어두컴컴한 길을 잘 못 들어 좀 고생했지만 정상에서 보는 일몰 풍경은 평온함이 느껴집니다.


아이폰 13 프로 맥스
2022. 09. 21

#광주 #금당산 #광주금당산 #금당산일몰
#금당산야경 #광주야경 #광주일몰 #광주광역시
#풍암동 #진월동 #일몰 #야경 #야등
#광주야간산행 #금당산산행 #풍암동 #산행
#아이폰13사진 #아이폰13프로맥스사진
#ShotoniPhone #iPhone13ProMax

 

 

 

반응형
counter stats