728x90
반응형

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<광주 금당산 산책>

지난주 일요일 무등산 서석대 정상 등반 후 휴식기를 갖고
금당산 정상에 퇴근 후 가을 바람과 함께 산책 다녀왔습니다.

아이폰 13 프로 맥스
2022. 10. 26

#광주 #금당산 #광주금당산 #금당산일몰
#금당산야경 #광주야경 #광주일몰 #광주광역시
#풍암동 #진월동 #일몰 #야경 #야등 #가을
#금당산산책 #금당산가을 #광주산책
#광주야간산행 #금당산산행 #풍암동 #산행
#아이폰13사진 #아이폰13프로맥스사진
#ShotoniPhone #iPhone13ProMax

 

 

 

 

 

반응형
counter stats