728x90
반응형

<무등산 새인봉 줍깅(플로깅)>

_ 산행 코스

증심사 주차장 - 운소봉 - 새인봉 - 새인봉 삼거리 - 약사사 - 문빈정사(4.5km)

_ 산행 후기

월출산 정상을 다녀온 다음 날 무등산 새인봉 줍깅(플로깅) 다녀왔습니다. 등산 스틱에 하얀 봉투를 걸치고 선선한 가을 공기를 벗 삼아 천천히 걸으며 등산로 주변에 있는 쓰레기를 담아 왔습니다.

_ 줍깅

스웨덴어의 줍다(plocka up)와 영어단어 달리기(jogging)의 합성어인 ‘플로깅(plogging)’ 봉사활동으로 걷거나 뛰면서 길거리의 쓰레기를 줍는 활동을 뜻하는 신조어.


참 고맙습니다.

소니 RX100 M7
아이폰 13 프로 맥스

2022. 11. 06

#무등산정상개방 #무등산줍깅 
#무등산을시민의품으로 #광주무등산
#무등산국립공원 #무등산새인봉 
#무등산운소봉 #줍깅 #플로깅
#광주광역시 #새인봉 #운소봉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

반응형
counter stats