728x90
반응형

 

 

 

 

 

<광주호 호수생태원 가을 산책>

바람에게 묻는다
지금 그곳에는 여전히
꽃이 피었던가 달이 떴던가

바람에게 듣는다
내 그리운 사람 못 잊을 사람
아직도 나를 기다려
그곳에서 서성이고 있던가

내게 불러줬던 노래
아직도 혼자 부르며
울고 있던가.바람에게 묻는다 
나태주


소니 RX100 M7
2022. 11. 02

#광주 #광주호 #광주호호수생태원
#광주산책 #호수생태원 #도보다리
#메타세쿼이아 #광주메타세쿼이아
#광주여행 #무등산생태탐방원 
#광주광역시 #광주걷기좋은곳
#바람에게 묻는다 #나태주
#소니 #rx100 #rx100m7 #sonyalpha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

반응형
counter stats