728x90
반응형

<영암 월출산 일출 산행>

_ 산행 코스

경포대 탐방지원센터 - 경포대 삼거리 - 약수터 - 경포대 능선 삼거리 - 통천문 삼거리 - 천황봉 - 원점회귀 

총 5.9km

_ 산행 후기

월출산 천황봉에서 일출을 맞으러 온 지 1년이 되었습니다. 작년에는 엄청 추운 날씨에 고생했는데 포근한 날씨 덕분에 모터스 AR, 델타 LT만 입고 올랐는데도 땀은 주룩주룩 흘러내렸습니다.

경포대 능선 삼거리에서 하늘을 보니 여명은 올라오고 검은 구름층이 하늘을 덮고 있는 상황에도 천황봉에서 가슴 벅찬 일출을 볼 수 있으리라 기대했지만 안개 때문에 아무것도 보이지 않는 곰탕이 연출되었습니다.

천황봉 정상에서 매섭게 불어오는 바람에 온몸은 휘청이고 안갯속으로 빨려 드는 느낌이었습니다.


소니 RX100 M7
아이폰 15 프로 맥스
2023. 12. 09

#영암 #영암월출산 #월출산천황봉 #월출산일출
#천황봉일출 #경포대탐방지원센터 #월출산최단코스
#천황봉 #국립공원 #월출산국립공원 
#일출산행 #산스타그램 ​ #100대명산
#여행에미치다 #대한민국구석구석
#아이폰15사진 #아이폰15프로맥스
#ShotoniPhone #iphone15promax
#소니 #rx100 #rx100m7 #sonyalpha
#아크테릭스 #arcteryx 

 

 

 

 

 

 

영암 월출산 일출 산행(4K)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

영암 월출산 국립공원

반응형
counter stats