728x90
반응형

<인크커피 광주기아챔피언스필드점>

신세계백화점 LAP X 기아타이거즈 팝업스토어 들러서 저지 구매하고 인크 커피 가오픈했다는 소식을 듣고 어제 다녀왔습니다.

인크 커피는 기아 챔피언스 필드 1루 측 1층에 위치하며 국내 야구장 내 입점한 커피 브랜드 중 최대 규모인 약 800평대입니다.

인크샵(INC SHOP)에는 야구를 콘셉트로 한 다양한 굿즈와 포토부스 등이 있어 자유롭게 인증 사진을 남길 수 있습니다.

인크 커피는 오늘 3월 22일 12시 오픈하며 광주-기아 챔피언스 필드를 찾아주시는 팬 여러분에게 선물 SET 증정과 MD 상품 3만 원 이상 구매 시 포토매틱 포토부스 FREE 행사를 하고 있습니다.

사진 촬영하는 내내 인크 커피 규모와 인테리어에 놀라고 커피와 베이커리 맛도 정말 궁금했습니다.

기아타이거즈 개막전과 홈경기가 열리는 날이면 주변에 갈 곳이 별로 없었는데 인크 커피가 있어 만남의 광장이 되지 않을까 생각됩니다.


아이폰 15 프로 맥스
2024. 03. 21


#인크커피 #광주기아챔피언스필드점 #기아챔피언스필드
#INCCOFFEE #인크커피광주 #광주인크커피 #기아타이거즈
#광주핫플 #광주커피숍 #광주맛집 #포토매틱 #커피브랜드
#만남의광장 #기아커피숍 #야구장카페 #광주카페 #핫플
#야구스타그램 #kbo #프로야구 #챔피언스필드 #챔필 #기아팬
#여행에미치다 #대한민국구석구석
#아이폰15사진 #아이폰15프로맥스
#ShotoniPhone #iphone15promax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
인크커피 광주기아챔피언스필드점

반응형
counter stats