728x90
반응형

<나주 불회사 동백꽃이 활짝피고 있습니다.>

나주 불회사 제5회 동백꽃산사문화제가 ​ 4월 6일(토), 7일(일) 이틀간 열립니다. 불회사 대웅전 뒤 부채꼴로 펼쳐진 한국의 재래종 아기동백은 300~400년 수령으로 봄이면 제일 처음 붉은 꽃을 피워냅니다.

동백 숲, 비자나무 숲, 편백 숲, 전나무 숲 등 길을 걸으면서 고즈넉한 사찰의 완연한 봄을 한껏 만끽하고 다채로운 문화공연과 함께하는 체험 행사까지 마련되어 있으니 불회사에 오셔서 즐거운 추억 많이 만들어 가시길 바랍니다.

소니 RX100 M7

나주 불회사
2024. 03. 31


#나주불회사 #불회사 #불회사동백꽃 #불회사동백
#불회사동백숲 #동백숲 #나주동백숲 #전남동백숲
#나주동백꽃 #전남동백꽃 #동백축제 #전남동백축제
#나주동백축제 #동백 #나주여행 #나주가볼만한곳
#나주사찰 #관음도량 #백양사말사 #덕룡산 #나주덕룡산
#마라난타스님 #비로다 #비나자무 #동백나무 #석장승
#나주구석구석 #대웅전 #차나무 #비로약차

 

 

 

 

 

 

나주 불회사 동백꽃이 활짝피고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

나주 불회사

반응형
counter stats