728x90
반응형

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

보성 녹차 전망대, 율포해수욕장, 명교해수욕장

 

라이카 X VARIO

2020. 11. 22

#보성 #보성녹차전망대 #보성녹차밭 #보성율포해수욕장

#보성명교해수욕장 #보성핫플 #보성포토존 #보성손하트

#라이카 #xvario #라이카xvario

 

 

반응형
counter stats