728x90
반응형

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<광주 금당산 일몰>

이번 주는 급작스런 기온 변화에 적응하지 못해 면역력이 떨어져서 가볍게 금당산에 올라 일몰과 야경을 감상하고 내려오니 조금 낫네요

아이폰 13 프로 맥스
2022. 10. 20

#광주 #금당산 #광주금당산 #금당산일몰
#금당산야경 #광주야경 #광주일몰 #광주광역시
#풍암동 #진월동 #일몰 #야경 #야등
#광주야간산행 #금당산산행 #풍암동 #산행
#아이폰13사진 #아이폰13프로맥스사진
#ShotoniPhone #iPhone13ProMax

 

 

 

 

반응형
counter stats