728x90
반응형

<무주 덕유산 첫 눈>

무주 덕유산 가을 단풍 구경하러 갔다가 첫 눈과 상고대를 만나고 왔습니다.
덕유산 곤돌라 타고 설천봉에 내렸는데 겨울 풍경을 마주하고 향적봉까지만 다녀왔습니다.

가을 등산복 차림으로 올라갔다가 온몸이 어는 듯한 추위의 겨울을 느끼고 
설천봉에서는 강풍으로 곤돌라 운행까지 중단된다고 하여 급하게 내려왔습니다.

무주 덕유산
아이폰 15 프로 맥스
2023. 10. 21

 

 

 

 

 

 

무주 덕유산 첫 눈(4K)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

무주 덕유산

반응형
counter stats