728x90
반응형

<인크커피 광주기아챔피언스필드점>

3월 22일 오프닝 이벤트로 광주-기아 챔피언스 필드를 찾아주시는 팬 여러분에게 선물 SET 증정 소식이 있어 다녀왔습니다.

선물 SET는 기아타이거즈 개막전에 경기를 관람하는 팬들에게 증정하는 상품과 동일한 구성입니다. 인크 커피는 베이글이 유명하다고 해서 먹어봤는데 취향 저격입니다. 커피 맛도 훌륭했습니다.

기아타이거즈 선수분들도 방문해서 한승택, 전상현, 이우성 선수와 인증 사진도 촬영하는 행운도 얻었습니다.


아이폰 15 프로 맥스
2024. 03. 22


#인크커피 #광주기아챔피언스필드점 #기아챔피언스필드
#INCCOFFEE #인크커피광주 #광주인크커피 #기아타이거즈
#광주핫플 #광주커피숍 #광주맛집 #포토매틱 #커피브랜드
#만남의광장 #기아커피숍 #야구장카페 #광주카페 #핫플
#야구스타그램 #kbo #프로야구 #챔피언스필드 #챔필 #기아팬
#여행에미치다 #대한민국구석구석
#아이폰15사진 #아이폰15프로맥스
#ShotoniPhone #iphone15promax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

인크커피 광주기아챔피언스필드점

반응형
counter stats